Algemene Voorwaarden

Versie 3 – mei 2018

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van beeSeen, gevestigd Reaalhof 64, 8232 VS te Lelystad, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor Gooi-, Eem- en Flevoland onder nummer 57921156, hierna te noemen bS, verder te noemen Algemene Voorwaarden.

I. Toepasselijkheid en totstandkoming van overeenkomsten
 1. Op alle door bS aangegane overeenkomsten, waarbij bS als opdrachtnemer aantreedt, zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing, alsmede op door bS opgezette contracten en gedane offertes, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke afwijking van bS.
 2. Door aanvaarding van offertes en/of producten van bS of door het geven van een opdracht aan bS aanvaardt de opdrachtgever deze Algemene Voorwaarden met buitenwerk stelling van alle met deze Algemene Voorwaarden onverenigbare condities, waarnaar opdrachtgever mocht verwijzen, tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen. Ingeval van meerdere Algemene Voorwaarden gelden uitsluitend de voorwaarden van bS, ongeacht de contractuele relatie.
 3. Wijzigingen in overeenkomsten zijn slechts van kracht indien schriftelijk overeengekomen. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen kan de opdrachtgever geen rechten ontlenen voor toekomstige transacties.
 4. Alle aanbiedingen van bS zijn vrijblijvend, tenzij in de schriftelijke aanbieding een geldigheidsduur is vermeld. Order, overeenkomsten en afspraken zijn voor bS bindend indien en voor zover zij schriftelijk zijn bevestigd.
 5. De overeenkomst wordt aangegaan voor 12 maanden, tenzij anders overeengekomen.
 6. De overeenkomst wordt automatisch met dezelfde periode verlengd indien niet uiterlijk een (1) maand voor het einde van de overeenkomst is opgezegd.
II. Prijzen
 1. Alle door bS gehanteerde prijzen, in welke vorm dan ook, zijn exclusief omzetbelasting.
 2. Indien door enige overheidsmaatregel kostprijsverhogende belastingen, heffingen of invoerrechten worden ingevoerd of gewijzigd zal bS het recht hebben deze wijzigingen door te berekenen, ook indien overeengekomen is dat de prijs vast zal zijn, zonder dat die kan leiden tot annulering van gegeven orders door de opdrachtgever.
 3. bS is te allen tijde gerechtigd haar prijzen en tarieven aan te passen. De aangekondigde prijswijzigingen gaan één (1) maand na de aankondiging daarvan in.
III. Risico
 1. Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die onderdeel van de overeenkomst zijn, gaan op de opdrachtgever over op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van de opdrachtgever of van een door de opdrachtgever gebruikte hulppersoon zijn gebracht.
IV. Betaling
 1. De opdrachtgever is gehouden de verschuldigde bedragen zonder enige korting of schuldvergelijking uiterlijk binnen 8 dagen na factuurdatum te voldoen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Eventuele kortingen schorten de betalingsverplichting niet op.
 3. Bij elk nieuw project zal de opdrachtgever 50% van het totaal opgegeven bedrag voorafgaand aan het project moeten betalen. De resterende 50% zal na aflevering van het project betaald moeten worden.
 4. Indien de overeengekomen betalingstermijn wordt overschreden is de opdrachtgever zonder verdere sommatie of ingebrekestelling de wettelijke vertragingsrente verschuldigd. Alle kosten van invordering, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke incassokosten, komen voor rekening van opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van het verschuldigde factuurbedrag met een minimum van € 100,- excl. BTW.
 5. Indien levering en betaling in gedeelten en op verschillende data is overeengekomen, is bS gerechtigd haar leveringsplicht op te schorten, indien en zolang opdrachtgever in gebreke blijft.
V. Leveringstermijnen
 1. Alle door bS genoemde (leverings)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan bS bekend waren en zij zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen; de enkele overschrijding van een genoemde (leverings)termijn brengt bS niet in verzuim. bS is niet gebonden aan (leverings)termijnen die vanwege buiten haar macht gelegen omstandigheden na het aangaan van de overeenkomst, niet meer gehaald kunnen worden. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen bS en de opdrachtgever zo spoedig mogelijk in overleg treden.
VI. Wijzigingen en meerwerk
 1. Indien bS op verzoek of met voorafgaande instemming van de opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen dienstverlening vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door de opdrachtgever aan bS worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van bS.
 2. bS is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.
 3. De opdrachtgever aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties als bedoeld in bovenstaand artikel het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de dienstverlening, en de wederzijdse verantwoordelijkheden van de opdrachtgever en bS, kunnen worden beïnvloed.
 4. Voor zover voor de dienstverlening een vaste prijs is afgesproken en partijen voornemens zijn om met betrekking tot extra werkzaamheden of prestaties een afzonderlijke overeenkomst te sluiten, zal bS de opdrachtgever tevoren schriftelijk informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties.
VII. Vertrouwelijke informatie
 1. Elk van partijen staat er voor in dat alle ontvangen informatie van vertrouwelijke aard, voor en na het aangaan van de overeenkomst van de andere partij, geheim zal blijven. Alle overige informatie zal in ieder geval als vertrouwelijk worden beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig is aangeduid of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
VIII. Aansprakelijkheid
 1. Hoewel bS naar vermogen adviseert en opdrachten uitvoert, aanvaardt zij geen aansprakelijkheid voor eventuele schade ontstaan door of ten gevolge van gebruik van door bS verstrekt advies of geleverde opdrachten. bS aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door personen waarvan bS zich bedient bij de uitoefening van haar bedrijf.
 2. bS erkent geen aansprakelijkheid voor onjuistheid in gegevens welke bS door of namens de opdrachtgevers zijn verstrekt, om daar gebruik van te maken bij de uitvoering van de met bS gesloten overeenkomst. bS is niet verplicht de van de opdrachtgever of via hem van derden ontvangen gegevens of stukken te toetsen. bS mag op de juistheid hiervan afgaan. Opdrachtgever zal bS te dezen aanzien vrijwaren in alle opzichten voor eventuele, uit bedoelde onjuistheden, voortvloeiende aanspraken van derden.
 3. Voor enige directe of indirecte schade waarvoor bS in deze voorwaarden de aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk heeft aanvaard, zal bS niet aansprakelijk zijn. Opdrachtgever vrijwaart bS te dezer zake alle aanspraken van derden.
 4. De totale aansprakelijkheid van bS wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst afgesproken en betaalde prijs (excl. BTW).
 5. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  • De redelijke kosten die opdrachtgever zou moeten maken om de prestatie van bS aan de overeenkomst te laten beantwoorden. Deze schade wordt echter niet vergoed indien opdrachtgever de overeenkomst voortijdig heeft ontbonden;
  • De kosten die opdrachtgever heeft gemaakt voor het noodgedwongen langer operationeel houden van zijn oude systeem of systemen en daarmee samenhangende voorzieningen doordat bS op een voor hem bindende leverdatum niet heeft geleverd, verminderd met eventuele besparingen die het gevolg zijn van de vertraagde levering;
  • Redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze Algemene Voorwaarden;
  • Redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze Algemene Voorwaarden.
 6. De aansprakelijkheid van bS wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien opdrachtgever bS onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en bS ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat bS in staat is adequaat te reageren.
 7. Op straffe van verval van enig recht op schadevergoeding dient opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 dagen, na het ontstaan daarvan schriftelijk bij bS te melden.
IX. Rechten- en eigendomsvoorbehoud
 1. Alle aan opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van bS, totdat alle bedragen die opdrachtgever verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde of te leveren zaken of verrichtte of te verrichten werkzaamheden, waaronder begrepen rente en kosten van invordering, volledig aan bS zijn voldaan.
 2. Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur, apparatuur of andere materialen zoals analyses, schetsen, ontwerpen, documentatie, rapporten en offertes berusten uitsluitend bij bS of diens licentiegevers. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze Algemene Voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend en voor het overige zal hij de programmatuur of andere materialen niet verveelvoudigen of daarvan kopieën vervaardigen.
 3. Het is opdrachtgever vrij om een nieuwe software ontwikkelaar te kiezen bij aantoonbaar in gebreke blijven van bS, waarbij bS alle door opdrachtgever betaalde en speciaal voor opdrachtgever geschreven software overdraagt met uitzondering van de oorspronkelijke broncode die ten alle tijde het intellectuele eigendom blijft van bS.
 4. Opdrachtgever zal, uitgezonderd de situatie in bovenstaand lid, geen broncode of andere software gerelateerde informatie gebruiken of doorgeven aan derden omdat op deze broncode het intellectuele eigendom van bS van toepassing is.
X. Overmacht
 1. In geval van overmacht is bS gerechtigd om zonder gerechtelijke tussenkomst de uitvoering der overeenkomst op te schorten dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen zonder dat bS tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is.
 2. Onder overmacht wordt ten deze in elk geval verstaan elke omstandigheid, zowel voorzien als onvoorzien, ten gevolge waarvan de nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de opdrachtgever niet meer kan worden verlangd, waaronder alsmede niet-toerekenbare tekortkomingen van toeleveranciers.
XI. Domein registratie
 1. Op aanvraag en gebruik van een domeinnaam en/of IP-adressen zijn van toepassing de dan geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties, waaronder doch niet uitsluitend de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland. De desbetreffende instantie beslist ook over de verlening van domeinnaam en/of IP-adressen. bS vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.
 2. Domeinnamen worden geregistreerd op naam van de opdrachtgever en de opdrachtgever is volledig verantwoordelijk voor het gebruik van het domein en de domeinnaam. De opdrachtgever vrijwaart bS tegen iedere aanspraak van derden in verband met het gebruik van de domeinnaam.
XII. Hosting
 1. bS heeft een inspanningsverplichting met betrekking tot de beschikbaarheid van de server en het netwerk, overeenkomstig het overeengekomen service niveau. bS is nimmer aansprakelijk indien dit niveau op enig moment niet gerealiseerd wordt.
 2. bS is nimmer aansprakelijk voor uitval of onbereikbaarheid ten gevolge overmacht, waaronder begrepen doch niet beperkt tot:storingen in het internet of bij andere providers, uitval van elektriciteit, pogingen van derden uitval of onbereikbaarheid van een site te bewerkstelligen. DDoS aanvallen en onderhoudswerkzaamheden zijn uitgesloten van de aangeboden uptime garantie.
 3. bS is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het verlenen van medewerking of het geven van uitvoering aan een ambtelijk gegeven bevel waaronder begrepen het faciliteren van het leggen van beslag op en het geven van inzage of het afgeven van door opdrachtgever opgeslagen data en Persoonsgegevens.
 4. Het is opdrachtgever niet toegestaan de Diensten en/of de beschikbaar gestelde schijfruimte te gebruiken voor:
  1. handelingen en of gedragingen in strijd met de toepasselijke wettelijke bepalingen, de Netiquette of de richtlijnen van de Reclame Code commissie;
  2. het verzenden van ongevraagd e-mail en/of het ongevraagd in grote aantallen nieuwsgroepen op het internet posten van een bericht met dezelfde inhoud (spamming);
  3. het inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van derden, waaronder begrepen doch niet beperkt tot het schenden van auteursrechten;
  4. het openbaar maken of verspreiden van strafbare teksten en/of beeld of geluidsmateriaal, waaronder begrepen doch niet beperkt tot kinderpornografie, racistisch materiaal en discriminerende of haatzaaiende uitingen;
  5. seksuele intimidatie of het op andere wijze lastig vallen van personen;
  6. crypto mining services;
  7. het zonder toestemming binnendringen van andere computers of sites op het internet of een intranet, waarbij al dan niet enige beveiliging wordt doorbroken en/of toegang wordt verworven door een technische ingreep met behulp van valse signalen of een valse sleutel, dan wel door het aannemen van een valse hoedanigheid (hacken).
  8. Onder computers worden tevens begrepen devices zoals smartphones, randapparatuur, zoals (3D) printers en scanners en voertuigen voorzien van een wifi;
  9. het verspreiden van computervirussen en het plaatsen van spyware en malware;
  10. enige andere handeling in strijd met de wet, de gedragsregels, alsmede hetgeen in het maatschappelijk verkeer betamelijk is.
 5. Het is opdrachtgever niet toegestaan de ter beschikking gestelde schijfruimte aan derden te verhuren of deze op andere wijze door derden te laten gebruiken.
 6. bS is in de onderstaande gevallen gerechtigd de website van opdrachtgever zonder voorafgaande waarschuwing en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang volledig voor alle gebruik te blokkeren of van de server te verwijderen, zonder dat opdrachtgever enig recht op schadevergoeding kan doen gelden en met de gehoudenheid aan bS alle schade ten gevolge van de overtreding door bS of door derden geleden te vergoeden. Niet verschuldigde abonnementsgelden zullen worden geretourneerd, danwel verrekend:
  1. indien opdrachtgever het gestelde in de artikelen XII.4 overtreedt of indien er een ernstig vermoeden van overtreding bestaat;
  2. indien (een onderdeel) van de site van opdrachtgever oorzaak is of oorzaak dreigt te worden van het ‘down’ gaan of onbereikbaar worden van een server van bS;
  3. indien blijkt dat opdrachtgever valse en/of verkeerde persoons- of bedrijfsgegevens heeft opgegeven;
  4. indien blijkt dat opdrachtgever de overeenkomst onder valse voorwendsels is aangegaan.
  5. op grond van een (uitvoerbaar bij voorraad verklaard dan wel in kracht van gewijsde gegaan) gerechtelijk vonnis of een gegeven ambtelijk bevel.
 7. bS oefent geen invloed uit op de informatie die op de site wordt gezet of die via de servers wordt verspreid en is niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen hiervan. Evenmin is bS aansprakelijk voor het uitlekken van vertrouwelijke gegevens. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van Creditcard betalingen en acceptatiemechanismen of het gebruik van elektronisch geld via de site of anderszins.
 8. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor overschrijding van de overeengekomen hoeveelheid dataverkeer. Zulks geschiedt conform de overeengekomen bepalingen.
 9. Indien opdrachtgever de overeengekomen hoeveelheid dataverkeer overschrijdt, is bS gerechtigd, op basis van nacalculatie, hiervoor een bedrag in rekening te brengen. Het standaard nacalculatie tarief is EUR 0,75 per GB.
 10. Opdrachtgever draagt zorg voor een regelmatige back-up van alle bestanden op de server, bS draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor eventueel verlies van gegevens en de daaruit voortvloeiende schade tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 11. bS is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking de applicaties (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken voorzover dit nodig is voor het benodigd onderhoud of voor verbetering van het systeem of de applicatie.
 12. Het tijdelijk niet beschikbaar zijn of verminderd beschikbaar zijn van de applicatie geeft opdrachtgever nimmer recht op enige terugbetaling van (een deel van) een factuur.
 13. Het is opdrachtgever uitdrukkelijk niet toegestaan om gebruik te maken van IRC (Internet Relay Chat), noch van enig ander vergelijkbaar programma.
 14. Het is opdrachtgever uitdrukkelijk niet toegestaan om een chat service op te zetten.
 15. Het is opdrachtgever uitdrukkelijk niet toegestaan om een (anonieme) proxy op te zetten.
 16. MySQL databases is op basis van Fair use policy (zowel aantal als opslag). Bij extreem gebruik is het mogelijk dat bS vraagt om het aantal databases en/of opslag te beperken.
 17. Het is opdrachtgever uitdrukkelijk niet toegestaan om webruimte te gebruiken als backup- en/of bestandsopslag (anders dan de website van opdrachtgever en eventueel enkele backups daarvan), waaronder het aanbieden van bestands-, foto- of video-sharing en het gebruik van de Dienst als backupmedium. Voor cloud servers is dit wel toegestaan.
 18. Onbeperkt dataverkeer is op basis van Fair Use Policy
XIII. Buitengebruikstelling
 1. bS heeft het recht geleverde Diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een verplichting jegens bS niet nakomt en/of in strijd handelt met deze algemene voorwaarden en/of op verzoek van het bevoegde gezag. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ondanks de buitengebruikstelling bestaan.
 2. Tot indienststelling wordt weer overgegaan zo spoedig mogelijk nadat opdrachtgever zijn verplichtingen is nagekomen en een ter zake vastgesteld bedrag voor indienststelling heeft voldaan en/of indien bS toestemming heeft van het bevoegde gezag.
XIV.Privacy
 1. bS verwerkt bij of in verband met de uitvoering van haar Diensten, persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”). Opdrachtgever wordt aangemerkt als verwerkingsverantwoordelijke van de verwerking van de Persoonsgegevens en bS als verwerker. De voorwaarden en condities van deze verwerking van persoonsgegevens door bS ten behoeve van opdrachtgever staan in de Bijlage Gegevensverwerking van deze Algemene Voorwaarden.
 2. bS verwerkt Persoonsgegevens van haar opdrachtgevers, prospects en andere zakelijke contactpersonen. bS is verwerkingsverantwoordelijke ten aanzien van de verwerking van deze persoonsgegevens. Het volledige en actuele privacy statement van bS is te raadplegen via www.beeseen.nl/privacy-verklaring
 3. bS vertegenwoordigt de houders van domeinnamen in hun abonnementsrelatie met de desbetreffende beherende instanties. bS wisselt in dat kader persoonsgegevens (naam, e-mailadres, telefoonnummer, correspondentieadres) uit met de desbetreffende beherende instantie en overige registrars, voor zover noodzakelijk voor de registratie of overdracht van domeinnamen. Tussen bS en de desbetreffende registrars bestaat een verwerkersovereenkomst. bS is niet verantwoordelijk voor de manier waarop de beherende instanties persoonsgegevens verwerken. Daarvoor dient opdrachtgever het privacy statement van de betreffende beherende instantie te raadplegen.
XV. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
 1. Alle geschillen tussen bS en opdrachtgever worden beheerst door Nederlands recht.
 2. Alle geschillen tussen bS en opdrachtgever worden, in eerste aanleg, bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter in de Rechtbank Midden-Nederland.

Bijlage Gegevensverwerking

I. Definities

De namen en begrippen in deze Bijlage die met een hoofdletter worden geschreven, hebben de hiernavolgende betekenis:

 1. Persoonsgegevens: alle informatie over een geïdentificeerde of een identificeerbare natuurlijk persoon;
 2. Verwerken: een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot Persoonsgegevens of een geheel van Persoonsgegevens, al dan niet geautomatiseerd uitgevoerd, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op ander wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens;
 3. Privacywetgeving: alle toepasselijke wet- en regelgeving op de verwerking van persoonsgegevens - doch niet beperkt tot - de Algemene Verordening Gegevensbescherming;
 4. Datalek(ken): een inbreuk in verband met persoonsgegevens, oftewel iedere inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens.
 5. Verwerkingsverantwoordelijke: opdrachtgever, zijnde de (rechts)persoon die (alleen of samen met anderen) het doel en de middelen voor de Verwerking van persoonsgegevens vaststelt en op basis van Privacywetgeving verplicht is de waarborgen te treffen die bij die Verwerking nodig zijn;
 6. Verwerker: bS, zijnde de (rechts)persoon die ten behoeve van de Verwerkingsverantwoordelijke Persoonsgegevens verwerkt;
 7. Sub-verwerker: de (rechts)persoon die op zijn beurt ten behoeve van bS Persoonsgegevens verwerkt;
 8. Overeenkomst: de tussen Partijen gesloten Overeenkomst ter zake de dienstverlening van bS aan opdrachtgever, waarvan deze Bijlage een bijlage vormt;
II. Onderwerp
 1. bS zal bij of in verband met de uitvoering van haar Diensten Persoonsgegevens verwerken in opdracht van opdrachtgever.
 2. Op basis van Privacywetgeving wordt opdrachtgever in deze hoedanigheid aangemerkt als Verwerkingsverantwoordelijke van de Verwerking van de Persoonsgegevens en bS als Verwerker. Deze Bijlage bevat de voorwaarden en condities van deze Verwerking van Persoonsgegevens door bS.
III. Verplichtingen bS
 1. bS verwerkt Persoonsgegevens uitsluitend voor zover nodig bij of in verband met de uitvoering van de tussen Partijen gesloten Overeenkomst. De Verwerking van Persoonsgegevens door bS gebeurt op een behoorlijke en zorgvuldige wijze, conform Privacywetgeving en conform de (schriftelijke) instructies van opdrachtgever. Opdrachtgever staat er voor in dat door haar gegeven instructies in overeenstemming zijn met Privacywetgeving.
IV. Sub-verwerkers
 1. bS is gerechtigd om bij de Verwerking van de Persoonsgegevens Sub-verwerkers in te schakelen, mits bS ervoor zorg draagt dat in te schakelen Sub-verwerkers tenminste dezelfde verplichtingen op zich nemen als op bS rusten op basis van deze Bijlage.
 2. bS blijft in deze verhouding aanspreekpunt van opdrachtgever.
V. Doorgifte van Persoonsgegevens
 1. bS zal Persoonsgegevens slechts doorgeven naar een land buiten de Europese Economische Ruimte, mits dat land een passend beschermingsniveau waarborgt en het voldoet aan de overige verplichtingen die op haar rusten op grond van deze Bijlage en Privacywetgeving.
 2. bS zal Persoonsgegevens slechts doorgeven naar de Verenigde Staten op basis van een EU-modelcontract of aan bedrijven gecertificeerd door de US Department of Commerce op basis van het Privacy Shield.
VI. Beveiliging
 1. bS zal zich inspannen voldoende passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om de servers (hardware) en de daarop opgeslagen Persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige Verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s van de Verwerking en de aard, omvang en context van de te beschermen Persoonsgegevens.
 2. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het treffen van passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen ten aanzien van de gebruikte software en applicaties.
VII. Meldplicht
 1. Om opdrachtgever in staat te stellen aan de wettelijke Meldplicht Datalekken te voldoen, stelt bS opdrachtgever onverwijld nadat zij kennis heeft genomen van een Datalek, hiervan op de hoogte. Deze kennisgeving als omvat een omschrijving van:
  • het Datalek;
  • de aard van de inbreuk (o.a. kopiëren, veranderen, verwijderen, diefstal, onbekend);
  • wanneer het Datalek heeft plaatsgevonden;
  • de technische maatregelen die door bS zijn getroffen om de inbreuk te stoppen en toekomstige inbreuken te voorkomen.
 2. bS verstrekt op verzoek van opdrachtgever nadere informatie over het Datalek, voor zover noodzakelijk voor opdrachtgever om aan haar wettelijke verplichtingen inzake melding aan de Autoriteit Persoonsgegevens en Betrokkenen te voldoen.
 3. bS kan op basis van de Telecommunicatiewet de verplichting hebben om (beveiligings)incidenten en Datalekken zelfstandig te melden bij het Loket Meldplicht Telecomwet.
VIII. Rechten van Betrokkene(n)
 1. Rekening houdend met de aard van de verwerking, verleent bS Verwerkingsverantwoordelijke voor zover mogelijk, bijstand bij het vervullen van diens plicht om verzoeken om uitoefening van de in hoofdstuk III AVG vastgestelde rechten van de Betrokkene(n) te beantwoorden, door middel van passende technische en organisatorische maatregelen.
 2. bS stelt opdrachtgever onverwijld in kennis van een verzoek(en) van Betrokkenen direct gericht aan bS. bS zal erop toezien dat door haar ingeschakelde sub-Verwerkers niet zelfstandig reageren op verzoeken als bedoeld in artikel VIII.1 van deze Verwerkersovereenkomst, tenzij hiertoe schriftelijk instructie is afgegeven.
IX. Data protection impact assessement
 1. bS verleent opdrachtgever voor zover mogelijk bijstand bij het uitvoeren van een data protection impact assessement door het beschikbaar stellen van alle relevante informatie om het effect van de beoogde verwerkingsactiviteiten op de bescherming van Persoonsgegevens te kunnen beoordelen.
X. Audits
 1. Indien de door bS beschikbaar gestelde informatie en documentatie de naleving van deze Verwerkersovereenkomst door bS onvoldoende aantonen, heeft opdrachtgever het recht om een audit uit te (laten) voeren. De kosten van de audit worden door opdrachtgever gedragen.
 2. Een door opdrachtgever geïnitieerde audit vindt uiterlijk twee weken na voorafgaande aankondiging, voorzien van een omschrijving van de onderdelen waarop de audit ziet en het proces, eens per jaar plaats.
 3. Verwerker zal aan de audit meewerken en alle voor de audit redelijkerwijs relevante informatie, inclusief ondersteunende gegevens zo tijdig mogelijk en binnen een redelijke termijn, ter beschikking stellen. Partijen zullen de uitkomst van de audit in onderling overleg beoordelen.
XI. Geheimhouding
 1. bS verplicht zich, onvoorwaardelijk en onherroepelijk, tot geheimhouding tijdens en na beëindiging van deze Overeenkomst van alle Persoonsgegevens waarvan zij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs kan vermoeden.
 2. bS staat er voor in dat personen in dienst van of werkzaam voor bS en (mogelijk) toegang hebben tot Persoonsgegevens, gebonden zijn aan de in dit artikel omschreven verplichting tot geheimhouding en zich onthouden van het kopiëren, doorgeven, overdragen of anderszins verspreiden van Persoonsgegevens aan derden.
 3. Deze verplichting geldt slechts niet indien en voor zover openbaarmaking is geboden op grond van de wet en/of rechterlijke uitspraak, in welk geval de te openbaren informatie zo beperkt mogelijk zal worden gehouden.
XII. Aansprakelijkheid
 1. Indien bS tekortschiet in de nakoming van de verplichting uit deze Verwerkersovereenkomst kan opdrachtgever bS in gebreke stellen. Ingebrekestelling geschiedt schriftelijk, waarbij aan bS een redelijke termijn wordt gegund om alsnog haar verplichtingen na te komen.
 2. bS is aansprakelijk op grond van het bepaalde in artikel 82 AVG, voor schade of nadeel voortvloeiende uit het niet nakomen van deze Verwerkersovereenkomst. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag genoemd in artikel VIII van de Algemene Voorwaarden.
 3. Partijen vrijwaren elkaar over en weer voor alle aanspraken van derden (waaronder begrepen boetes van Autoriteiten) ter zake een handelen of nalaten in strijd met Privacywetgeving van de andere Partij.
XIII. Duur en beëindiging
 1. De verplichtingen van bS uit hoofde van deze Bijlage duren ook ná beëindiging van de Overeenkomst onverminderd voort, indien en voor zover bS nog toegang heeft tot Persoonsgegevens.
 2. Bij beëindiging van de Overeenkomst is opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor het exporteren van persoonsgegevens. Dertig (30) dagen na beëindiging of ontbinding van de Overeenkomst zal bS de aanwezige data en Persoonsgegevens op haar servers en (back-up)systemen verwijderen.
 3. bS kan afwijken voor zover ten aanzien van bepaalde Persoonsgegevens sprake is van een voor haar geldende wettelijke bewaartermijn (waaronder de Wet Bewaarplicht Telecommunicatiegegevens) of voor zover dat noodzakelijk is om tegenover opdrachtgever de nakoming van haar verbintenissen te bewijzen.