Algemene Voorwaarden

Versie 1 – januari 2015

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van beeSeen, gevestigd Reaalhof 64 8232 VS, Lelystad, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor Gooi-, Eem- en Flevoland onder nummer 57921156, hierna te noemen bS, verder te noemen Algemene Voorwaarden.  
I.   Toepasselijkheid en totstandkoming van overeenkomsten
 1. Op alle door bS aangegane overeenkomsten, waarbij bS als opdrachtnemer aantreedt, zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing, alsmede op door bS opgezette contracten en gedane offertes, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke afwijking van
 2. Door aanvaarding van offertes en/of producten van bS of door het geven van een opdracht aan bS aanvaardt de opdrachtgever deze Algemene Voorwaarden met buitenwerk stelling van alle met deze Algemene Voorwaarden onverenigbare condities, waarnaar opdrachtgever mocht verwijzen, tenzij partijen uitdrukkelijk anders Ingeval van meerdere Algemene Voorwaarden gelden uitsluitend de voorwaarden van bS, ongeacht de contractuele relatie.
 3. Wijzigingen in overeenkomsten zijn slechts van kracht indien schriftelijk Aan eventueel overeengekomen afwijkingen kan de opdrachtgever geen rechten ontlenen voor toekomstige transacties.
 4. Alle aanbiedingen van bS zijn vrijblijvend, tenzij in de schriftelijke aanbieding een geldigheidsduur is Order, overeenkomsten en afspraken zijn voor bS bindend indien en voor zover zij schriftelijk zijn bevestigd.
 5. De overeenkomst wordt aangegaan voor 12 maanden, tenzij anders overeengekomen.
 6. De overeenkomst wordt automatisch met dezelfde periode verlengd indien niet uiterlijk een (1) maand voor het einde van de overeenkomst is opgezegd.
II.   Prijzen
 1. Alle door bS gehanteerde prijzen, in welke vorm dan ook, zijn exclusief BTW
 2. Indien door enige overheidsmaatregel kostprijsverhogende belastingen, heffingen of invoerrechten worden ingevoerd of gewijzigd zal bS het recht hebben deze wijzigingen door te berekenen, ook indien overeengekomen is dat de prijs vast zal zijn, zonder dat die kan leiden tot annulering van gegeven orders door de opdrachtgever
 
III.   Risico
 1. Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die onderdeel van de overeenkomst zijn, gaan op de opdrachtgever over op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van de opdrachtgever of van een door de opdrachtgever gebruikte hulppersoon zijn
 
IV.   Betaling
 1. De opdrachtgever is gehouden de verschuldigde bedragen zonder enige korting of schuldvergelijking uiterlijk binnen 8 dagen na factuurdatum te voldoen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is
 2. Eventuele kortingen schorten de betalingsverplichting niet
 3. Bij elk nieuw project zal de opdrachtgever 50% van het totaal opgegeven bedrag voorafgaand aan het project moeten De resterende 50% zal na aflevering van het project betaald moeten worden.
 4. Indien de overeengekomen betalingstermijn wordt overschreden is de opdrachtgever zonder verdere sommatie of ingebrekestelling de wettelijke vertragingsrente Alle kosten van invordering, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke incassokosten, komen voor rekening van opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van het verschuldigde factuurbedrag met een minimum van € 100,- excl. BTW.
 5. Indien levering en betaling in gedeelten en op verschillende data is overeengekomen, is bS gerechtigd haar leveringsplicht op te schorten, indien en zolang opdrachtgever in gebreke
 
V.   Leveringstermijnen
 1. Alle door bS genoemde (leverings)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan bS bekend waren en zij zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen; de enkele overschrijding van een genoemde (leverings)termijn brengt bS niet in verzuim. bS is niet gebonden aan (leverings)termijnen die vanwege buiten haar macht gelegen omstandigheden na het aangaan van de overeenkomst, niet meer gehaald kunnen worden. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen bS en de opdrachtgever zo spoedig mogelijk in overleg treden.
 
VI.   Wijzigingen en meerwerk
 1. Indien bS op verzoek of met voorafgaande instemming van de opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen dienstverlening vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door de opdrachtgever aan bS worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van
 2. bS is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt
 3. De opdrachtgever aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties als bedoeld in bovenstaand artikel het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de dienstverlening, en de wederzijdse verantwoordelijkheden van de opdrachtgever en bS, kunnen worden beïnvloed.
 4. Voor zover voor de dienstverlening een vaste prijs is afgesproken en partijen voornemens zijn om met betrekking tot extra werkzaamheden of prestaties een afzonderlijke overeenkomst te sluiten, zal bS de opdrachtgever tevoren schriftelijk informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of
 
VII.   Vertrouwelijke informatie
 1. Elk van partijen staat er voor in dat alle voor en na het aangaan van de overeenkomst van de andere partij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim zal blijven. Alle overige informatie zal in ieder geval als vertrouwelijk worden beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig is aangeduid of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 
VIII.    Aansprakelijkheid
 1. Hoewel bS naar vermogen adviseert en opdrachten uitvoert, aanvaardt zij geen aansprakelijkheid voor eventuele schade ontstaan door of ten gevolge van gebruik van door bS verstrekt advies of geleverde bS aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door personen waarvan bS zich bedient bij de uitoefening van haar bedrijf.
 2. 2. bS erkent geen aansprakelijkheid voor onjuistheid in gegevens welke bS door of namens de opdrachtgevers zijn verstrekt, om daar gebruik van te maken bij de uitvoering van de met bS gesloten overeenkomst. bS is niet verplicht de van de opdrachtgever of via hem van derden ontvangen gegevens of stukken te toetsen. bS mag op de juistheid hiervan afgaan. Opdrachtgever zal bS te dezen aanzien vrijwaren in alle opzichten voor eventuele, uit bedoelde onjuistheden, voortvloeiende aanspraken van derden.
 3. Voor enige directe of indirecte schade waarvoor bS in deze voorwaarden de aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk heeft aanvaard, zal bS niet aansprakelijk Opdrachtgever vrijwaart bS te dezer zake alle aanspraken van derden.
 4. De totale aansprakelijkheid van bS wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst afgesproken en betaalde prijs (excl. BTW).
 5. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  • i. De redelijke kosten die opdrachtgever zou moeten maken om de prestatie van bS aan de overeenkomst te laten beantwoorden. Deze schade wordt echter niet vergoed indien opdrachtgever de overeenkomst voortijdig heeft ontbonden;
  • ii. De kosten die opdrachtgever heeft gemaakt voor het noodgedwongen langer operationeel houden van zijn oude systeem of systemen en daarmee samenhangende voorzieningen doordat bS op een voor hem bindende leverdatum niet heeft geleverd, verminderd met eventuele besparingen die het gevolg zijn van de vertraagde levering;
  • iii. Redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze Algemene Voorwaarden;
  • iv. Redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze Algemene Voorwaarden.
 6. De aansprakelijkheid van bS wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien opdrachtgever bS onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en bS ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat bS in staat is adequaat te reageren.
 7. Op straffe van verval van enig recht op schadevergoeding dient opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 dagen, na het ontstaan daarvan schriftelijk bij bS te
 
IX.   Rechten- en eigendomsvoorbehoud
 1. Alle aan opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van bS, totdat alle bedragen die opdrachtgever verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde of te leveren zaken of verrichtte of te verrichten werkzaamheden, waaronder begrepen rente en kosten van invordering, volledig aan bS zijn
 2. Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur, apparatuur of andere materialen zoals analyses, schetsen, ontwerpen, documentatie, rapporten en offertes berusten uitsluitend bij bS of diens Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze Algemene Voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend en voor het overige zal hij de programmatuur of andere materialen niet verveelvoudigen of daarvan kopieën vervaardigen.
 3. Het is opdrachtgever vrij om een nieuwe software ontwikkelaar te kiezen bij aantoonbaar in gebreke blijven van bS, waarbij bS alle door opdrachtgever betaalde en speciaal voor opdrachtgever geschreven software overdraagt met uitzondering van de oorspronkelijke broncode die ten alle tijde het intellectuele eigendom blijft van
 4. Opdrachtgever zal, uitgezonderd de situatie in bovenstaand lid, geen broncode of andere software gerelateerde informatie gebruiken of doorgeven aan derden omdat op deze broncode het intellectuele eigendom van bS van toepassing
 
X.   Overmacht
 1. In geval van overmacht is bS gerechtigd om zonder gerechtelijke tussenkomst de uitvoering der overeenkomst op te schorten dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen zonder dat bS tot enige schadevergoeding of garantie gehouden
 2. Onder overmacht wordt ten deze in elk geval verstaan elke omstandigheid, zowel voorzien als onvoorzien, ten gevolge waarvan de nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de opdrachtgever niet meer kan worden verlangd, waaronder alsmede niet-toerekenbare tekortkomingen van
 
XI. Domein registratie
 1. Op aanvraag en gebruik van een domeinnaam en/of IP-adressen zijn van toepassing de dan geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties, waaronder doch niet uitsluitend de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland. De desbetreffende instantie beslist over de verlening van domeinnaam en/of IP-adressen. bS vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.
 2. Domeinnamen worden geregistreerd op naam van de opdrachtgever en de opdrachtgever is volledig verantwoordelijk voor het gebruik van het domein en de domeinnaam. De opdrachtgever vrijwaart bS tegen iedere aanspraak van derden in verband met het gebruik van de domeinnaam.
XII. Hosting
 1. bS heeft een inspanningsverplichting met betrekking tot de beschikbaarheid van de server en het netwerk, overeenkomstig het overeengekomen service niveau. bS is nimmer aansprakelijk indien dit niveau op enig moment niet gerealiseerd wordt.
 2. bS is nimmer aansprakelijk voor uitval of onbereikbaarheid ten gevolge overmacht, alsmede van storingen in het internet of bij andere providers, uitval van elektriciteit, pogingen van derden uitval of onbereikbaarheid van een site te bewerkstelligen, e.d.
 3. Het is opdrachtgever niet toegestaan de Diensten en/of de beschikbaar gestelde schijfruimte te gebruiken voor:
  • a. handelingen en of gedragingen in strijd met de toepasselijke wettelijke bepalingen, de Netiquette of de richtlijnen van de Reclame Code commissie;
  • b. het verzenden van ongevraagd e-mail en/of het ongevraagd in grote aantallen nieuwsgroepen op het internet posten van een bericht met dezelfde inhoud (spamming);
  • c. het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werken of anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van derden;
  • d. het openbaar maken of verspreiden van strafbare teksten en/of beeld of geluidsmateriaal, waaronder kinderpornografie, racistisch materiaal en discriminerende uitingen;
  • e. seksuele intimidatie of het op andere wijze lastig vallen van personen;
  • f. het zonder toestemming binnendringen van andere computers of sites op het internet of een intranet, waarbij al dan niet enige beveiliging wordt doorbroken en/of toegang wordt verworven door een technische ingreep met behulp van valse signalen of een valse sleutel, dan wel door het aannemen van een valse hoedanigheid (hacken);
  • g. het verspreiden van computervirussen;
  • h. enige andere handeling in strijd met de wet, de gedragsregels, alsmede hetgeen in het maatschappelijk verkeer betamelijk is.
 4. Het is opdrachtgever niet toegestaan de ter beschikking gestelde schijfruimte aan derden te verhuren of deze op andere wijze door derden te laten gebruiken.
 5. bS is in de onderstaande gevallen gerechtigd de website van opdrachtgever zonder voorafgaande waarschuwing en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang volledig voor alle gebruik te blokkeren of van de server te verwijderen, zonder dat opdrachtgever enig recht op schadevergoeding kan doen gelden en met de gehoudenheid aan bS alle schade ten gevolge van de overtreding door bS of door derden geleden te vergoeden. Niet verschuldigde abonnementsgelden zullen worden geretourneerd, danwel verrekend:

  • a. indien opdrachtgever het gestelde in de artikelen 9.3 overtreedt of indien er een ernstig vermoeden van overtreding bestaat;
  • b. indien (een onderdeel) van de site van opdrachtgever oorzaak is of oorzaak dreigt te worden van het ‘down’ gaan of onbereikbaar worden van een server van bS;
  • c. indien blijkt dat opdrachtgever valse en/of verkeerde persoons- of bedrijfsgegevens heeft opgegeven;
  • d. indien blijkt dat opdrachtgever de overeenkomst onder valse voorwendsels is aangegaan.


 6. bS oefent geen invloed uit op de informatie die op de site wordt gezet of die via de servers wordt verspreid en is niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen hiervan. Evenmin is bS aansprakelijk voor het uitlekken van vertrouwelijke gegevens. Opdrachtgever is verantwoording voor het gebruik van Creditcard betalingen en acceptatiemechanismen of het gebruik van elektronisch geld via de site of anderszins.
 7. opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor overschrijding van de overeengekomen hoeveelheid dataverkeer. Zulks geschiedt conform de overeengekomen bepalingen.
 8. Indien opdrachtgever de overeengekomen hoeveelheid dataverkeer overschrijdt, is bS gerechtigd, op basis van nacalculatie, hiervoor een bedrag in rekening te brengen. Het standaard nacalculatie tarief is EUR 0,75 per GB.
 9. opdrachtgever draagt zorg voor een regelmatige back-up van alle bestanden op de server, bS draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor eventueel verlies van gegevens en de daaruit voortvloeiende schade tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 10. bS is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking de applicaties (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken voorzover dit nodig is voor het benodigd onderhoud of voor verbetering van het systeem of de applicatie.
 11. Het tijdelijk niet beschikbaar zijn of verminderd beschikbaar zijn van de applicatie geeft opdrachtgever nimmer recht op enige terugbetaling van (een deel van) een factuur.
 12. Het is opdrachtgever uitdrukkelijk niet toegestaan om gebruik te maken van IRC (Internet Relay Chat), noch van enig ander vergelijkbaar programma.
 13. Het is opdrachtgever uitdrukkelijk niet toegestaan om een chat service op te zetten.
 14. Het is opdrachtgever uitdrukkelijk niet toegestaan om een (anonieme) proxy op te zetten.
 15. MySQL databases is op basis van Fair use policy (zowel aantal als opslag). Bij extreem gebruik is het mogelijk dat bS vraagt om het aantal databases en/of opslag te beperken.
XIII. Buitengebruikstelling
 1. bS heeft het recht geleverde Diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een verplichting jegens bS niet nakomt en/of in strijd handelt met deze algemene voorwaarden en/of op verzoek van het bevoegde gezag. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ondanks de buitengebruikstelling bestaan.
 2. Tot indienststelling wordt weer overgegaan zo spoedig mogelijk nadat opdrachtgever zijn verplichtingen is nagekomen en een ter zake vastgesteld bedrag voor indienststelling heeft voldaan en/of indien bS toestemming heeft van het bevoegde gezag.